Skip to content

badania licznych przekrojów utrwalonych pluc

2 years ago

448 words

badania licznych przekrojów utrwalonych płuc TYTUL Na podstawie badania licznych przekrojów utrwalonych płuc dziecięcych odróżnia Engel wśród węzłów śródpiersia kilka grup, mianowicie praw: 1. Węzły tchawiczno-oskrzelowe (lymphoglandulae tracbeobronchialcs dextrae), 2. Węzły przy rozgałęzieniu tchawicy (lymphoglandulae bifurcationiss tracheobronchiales inferiores dextrae et sinistrae), 3. Przednie prawe i lewe węzły wnękowe, zwane także węzłami oskrzelowo-płucnymi (lgl. hilares auteriores s. bronchopulmonales dextrae et sinistrae), 4. Prawe i lewe tylne węzły wnękowe, zwane także międzypłatowymi (igl. hilares posteriores s. interlobares dextrae et sinistrae), 5. Węzły w liczbie 2-3 przylegające do przedniej powierzchni tętnicy głównej (gl. arcus aortae) 6. Węzeł przylegający do przewodu tętniczego Botalla (lgl. duetus Botalli). Węzły chłonne tchawiczno-oskrzelowe prawe w liczbie 4-5 znajdują się, w kącie między tchawicą a prawym głównym oskrzelem i pozostają w ścisłym związku z prawą opłucną. Po lewej stronie stosunki są inne, mianowicie nad lewym oskrzelem leży tylko jeden rozpłaszczony węzeł, oddalony od tchawicy, zwany węzłem chłonnym nad oskrzelowym (lyrnpboglandula bronehialis superior sinistra). Stosunki te tłumaczą większą częstość zapalenia opłucnej po stronie prawej niż po lewej. Na sprawy w górnym płacie lewego płuca oddziałuje węzeł przy przewodzie tętniczym Batalla oraz węzły chłonne przy łuku tętnicy głównej. Z węzłów chłonnych, przylegających do, rozgałęzienia tchawicy, leży pod prawym głównym oskrzelem jeden duży węzeł, a pod lewym – tylko niewielki węzełek. Bocznie od prawego oskrzela poniżej odejścia oskrzela nadtętnicznego, przylegając do prawej gałęzi tętnicy płucnej, leży stosunkowo duży węzeł. Węzły przy rozga ęzieniu tchawicy mają ścisły związek z workiem osierdziowym. Tym się tłumaczy częstość zapalenia osierdzia w przypadkach zapalenia dookoła tych węzłów (inflammatio perijocalts). Węzły oskrzelowo płucne są bardziej oddalone od wnęki płuc, są drobne i ściślej związane z rozgałęzieniami tętnicy płucnej niż oskrzeli. Węzły te podobnie jak węzły tchawiczno oskrzelowe leżą więcej ku przodowi niż ku tyłowi. Przewaga położenia przednio-bocznego Jest przyczyną niemożliwości stwierdzenia ich powiększenia opukiwaniem. Węzły międzypłatowe znajdują się bezpośrednio pod opłucną w najbliższym sąsiedztwie wcięć międzypłatowych. One to są źródłem zapalenia opłucnej międzypłatowej. [patrz też: cmp chmielna, alcon polska, szpital msw głuchołazy ]

0 thoughts on “badania licznych przekrojów utrwalonych pluc”

Powiązane tematy z artykułem: alcon polska cmp chmielna szpital msw głuchołazy