Skip to content

Palbociclib i Letrozole w zaawansowanym raku piersi ad 5

2 years ago

432 words

Wyjściowa charakterystyka populacji, która miała zamiar leczyć, była dobrze zrównoważona między badanymi grupami (tabela 1). Mediana wieku wynosiła 62 lata w grupie palbociclib-letrozol i 61 lat w grupie placebo-letrozol. Wśród wszystkich pacjentów 48,6% miało chorobę trzewną, 62,8% otrzymywało wcześniejszą ogólnoustrojową terapię na raka piersi, 37,2% miało nowo zdiagnozowaną zaawansowaną postać raka piersi, 40,7% miało wolny od choroby okres dłuższy niż 12 miesięcy, a 22,1% miało wolny od choroby okres 12 miesięcy lub krótszy. Nieco mniej niż połowa badanych pacjentów otrzymała chemioterapię jako leczenie adiuwantowe lub neoadiuwantowe, a 56,3% otrzymywało wcześniej uzupełniającą terapię hormonalną specyficznymi środkami wymienionymi w Tabeli 1; w sumie 22,7% pacjentów miało chorobę tylko kości. Badanie leczenia
W dniu ostatecznej analizy danych (26 lutego 2016 r.) Wystąpiło 331 przypadków progresji lub zgonu choroby (194 [43,7%] zdarzeń w grupie palbociclib-letrozol i 137 (61,7%) w grupie placebo -letrozol, zgodnie ze stosunkiem grupy badawczej 2: 1); 199 pacjentów (44,8%) nadal otrzymywało palbociclib i letrozol, a 61 (27,5%) nadal otrzymywało placebo i letrozol. Mediana względnej intensywności dawki (stosunek podawanych dawek do planowanych dawek) wyniosła 93% dla palbociclib i 100% dla letrozolu w grupie palbociclib-letrozol i 100% dla obu w grupie placebo-letrozol. Dawka palbociclib była zmniejszona zgodnie z protokołem u 160 z 444 pacjentów (36,0%) w grupie palbociclib-letrozol, podczas gdy dopasowanie placebo było zmniejszone u 3 z 222 pacjentów (1,4%) w grupie placebo-letrozol (tabele S1 i Głównym powodem stałego przerwania leczenia było progresie choroby, które wystąpiło u 172 pacjentów (38,7%) w grupie palbociclib-letrozol iu 125 pacjentów (56,3%) w grupie placebo-letrozol. Całkowite trwałe przerwanie leczenia badanego w wyniku działań niepożądanych wystąpiło u 43 pacjentów (9,7%) w grupie palbociclib-letrozol (palbociclib lub oba palbociclib i letrozol) oraz u 13 pacjentów (5,9%) w grupie placebo-letrozol (placebo lub oba placebo i letrozol). Trwałe odstawienie palbociclib lub dopasowanie placebo w wyniku działań niepożądanych wystąpiło u 33 pacjentów (7,4%) w grupie palbociclib-letrozol iu 10 pacjentów (4,5%) w grupie placebo-letrozol.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane z dowolnej przyczyny, które wystąpiły u co najmniej 10% pacjentów w dowolnej grupie badanej w populacji leczonej. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi w grupie palbociclib-letrozol były neutropenia, leukopenia, zmęczenie, nudności, bóle stawów i łysienie (tabela 2). Z wyłączeniem neutropenii i leukopenii, 57,0% pacjentów zgłosiło zdarzenie niepożądane z maksymalną oceną lub 2, a 39,2% pacjentów zgłosiło zdarzenia stopnia 3. lub wyższego. Hematologiczne działania niepożądane dowolnego stopnia obejmowały neutropenię (występującą u 79,5% pacjentów w grupie palbociclib-letrozol vs. 6,3% pacjentów w grupie otrzymującej placebo-letrozol), leukopenię (39,0% w porównaniu z grupą kontrolną).
[hasła pokrewne: asystor slim skutki uboczne, ginkofar max, szpital msw głuchołazy ]

0 thoughts on “Palbociclib i Letrozole w zaawansowanym raku piersi ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: asystor slim skutki uboczne ginkofar max szpital msw głuchołazy