Skip to content

Wyniki dotyczące semaglutydu i układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 czesc 4

2 years ago

473 words

Pierwotny wynik został oceniony w podgrupach zgodnie z miarami demograficznymi i chorobowymi na początku badania. Oceniliśmy wpływ dawki na wynik pierwotny, powtarzając analizę pierwszorzędową z czterema grupami leczenia (dawki semaglutydu 0,5 mg i 1,0 mg i odpowiednie dawki placebo), stosując porównywalne pod względem objętości porównania leczenia. Przeprowadzono analizę skuteczności i wyników bezpieczeństwa w celu włączenia czterech grup leczenia.
Wszystkie wartości P są dwustronne, z poziomem 0,05 uważanym za wskazującym na istotność statystyczną. Wartości P inne niż dla hipotezy pierwotnej nie zostały skorygowane o wielokrotność i zostały obliczone w celu przetestowania hipotez zerowych bez różnicy. Wszystkie wyniki analizowano na zasadzie zamiaru leczenia, obejmującego pełny zestaw analiz (tj. Wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji zgodnie z planowanym leczeniem), z wyjątkiem zdarzeń niepożądanych prowadzących do przedwczesnego przerwania leczenia, które zostały uwzględnione w badaniu -leczona analiza bezpieczeństwa.
Wyniki
Pacjenci
Od lutego 2013 r. Do grudnia 2013 r. Przeprowadzono badanie przesiewowe u 4346 pacjentów, a randomizowano 3297 pacjentów; spośród tych pacjentów 3232 (98,0%) uczestniczyło w ostatniej wizytie kontrolnej na stronie badacza, skontaktowano się z nią telefonicznie lub zmarło podczas próby. Data ostatniej wizyty u pacjentki to 15 marca 2016 r. Stan podstawowy był znany u 99,6% pacjentów przed zakończeniem badania (ryc. S1A i S1B w dodatkowym dodatku).
Mediana czasu obserwacji wyniosła 2,1 roku. Tempo przedwczesnego przerwania leczenia było podobne we wszystkich grupach (ogólnie 20%) (tabela S5 w dodatkowym dodatku). Średni odsetek czasu, podczas którego pacjenci otrzymywali semaglutyd wynosił 86,5% (87,7% wśród otrzymujących 0,5 mg i 85,3% wśród otrzymujących 1,0 mg), a średni odsetek, podczas którego pacjenci otrzymywali placebo wynosił 89,5% (89,4% wśród otrzymujących 0,5 mg i 89,6% wśród osób otrzymujących 1,0 mg).
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów na początku badania. Charakterystyka kliniczna i kliniczna pacjentów na początku badania była podobna w różnych grupach terapeutycznych (tabela i tabela S6 w dodatkowym dodatku). Z 3297 pacjentów, 2735 (83,0%) miało ustaloną chorobę sercowo-naczyniową (w tym przewlekłą chorobę nerek w stadium 3 lub wyższym), 1940 pacjentów (58,8%) wykazało chorobę sercowo-naczyniową bez przewlekłej choroby nerek, 353 (10,7%) miało przewlekłą chorobę nerek tylko 442 (13,4%) miało zarówno chorobę sercowo-naczyniową, jak i chorobę nerek; 17% pacjentów miało czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i było w wieku 60 lat lub starszych. Całkowity średni czas trwania cukrzycy typu 2 wynosił 13,9 lat, a średni poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 8,7%. Stosowanie leków przeciwhiperglikemicznych i sercowo-naczyniowych było dobrze zrównoważone pomiędzy grupami (tabele S7A i S8A w dodatkowym dodatku). Większość pacjentów (93,5%) przyjmowało leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny (49,8%) i blokery receptora angiotensyny (33,7%); 76,5% otrzymywało leki obniżające stężenie lipidów; a 76,3% otrzymywało leki przeciwzakrzepowe, w tym: kwas acetylosalicylowy (63,9%) i inhibitory receptorów difosforanu adenozyny (21,1%) (tabela S8A w dodatkowym dodatku).
Wyniki sercowo-naczyniowe
Rysunek 1
[podobne: pierino nowa sól, łuksport, ropiejąca rana ]

0 thoughts on “Wyniki dotyczące semaglutydu i układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: łuksport pierino nowa sól ropiejąca rana