Skip to content

Dwuletnie wyniki po operacji przezcewnikowej lub chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej AD 6

2 years ago

17 words

Duże krwawienie zwiększyło również ryzyko zgonu w obu grupach (TAVR: hazard ratio, 2.11, 95% CI, 1.41 do 3.17, P <0.001, chirurgia: współczynnik ryzyka, 2.94, 95% CI, 2.08 do 4.15, P <0.001) . Główne powikłania naczyniowe wpłynęły na przeżycie tylko w grupie TAVR (współczynnik ryzyka 1,71; 95% CI, 1,07 do 2,73; P = 0,02). Echokardiograficzne wyniki
Rycina 2. Rycina 2. Wyniki badania echokardiograficznego. Panel A pokazuje obszar zastawki aortalnej w leczonej populacji; różnice między grupami były znaczące w okresie od 30 dni do roku. Panel B pokazuje średni gradient w populacji leczonej as; różnice między grupami były znaczące po 30 dniach i po roku. Paski błędów przedstawiają SD w obu panelach.
Rycina 3. Rycina 3. Relacja niedomykalności aortalnej do całkowitej śmiertelności w populacji leczonej TAVR. Wywody zostały obliczone za pomocą metod Kaplana-Meiera.
Wczesne poprawki hemodynamiczne, które obserwowano zarówno przy zastępowaniu chirurgicznym, jak i TAVR, utrzymywały się przez 2 lata, bez znaczących zmian w obszarach zastawek lub średnich gradientach (ryc. 2). Umiarkowana lub ciężka niedomykalność zastawki aortalnej była częstsza po TAVR niż po operacji chirurgicznej w ciągu i 2 lat (7,0% w porównaniu z 1,9% po roku i 6,9% w porównaniu z 0,9% po 2 latach; p <0,001 dla obu porównań) . Spośród 143 pacjentów, u których wykonano badanie echokardiograficzne 2 lata po TAVR, niedomykalność parawalarycznej aorty pozostała niezmieniona u 46,2% pacjentów, uległa poprawie o 31,5%, a gorsza o 22,4% (Tabela 7 w Dodatku uzupełniającym). Obecność niedomykalności okołogawiastej lub całkowitej aortalnej (łagodna, umiarkowana lub ciężka vs. brak śladu) po TAVR była związana ze zwiększoną śmiertelnością późną (współczynnik ryzyka, 2.11, 95% CI, 1.43 do 3.10, P <0.001) (ryc. 3) ). Wpływ niedomykalności aortalnej na śmiertelność był proporcjonalny do nasilenia regurgitacji (ryc. 3), ale nawet łagodna niedomykalność aortalna była związana ze zwiększonym odsetkiem późnych zgonów.
Dyskusja
Najważniejsze wnioski z tej dwuletniej analizy randomizowanego badania PARTNER są następujące: śmiertelność po TAVR była podobna do tej po operacji wymiany, częstość udarów była podobna w grupie operacyjnej i TAVR po 30 dniach, powikłania peryprokedyczne (udary, duże krwawienie i główne zdarzenia naczyniowe) wpływały na śmiertelność po TAVR lub chirurgicznej wymianie; niedomykalność zastawki aortalnej (nawet łagodna) po TAVR była związana ze zwiększoną śmiertelnością długoterminową, a wydajność zastawki w grupie TAVR była utrzymywana podczas obserwacji i była podobna do tej w grupie operacyjnej.
Wczesna (30-dniowa) śmiertelność po TAVR spadła do około 5% w kilku ostatnich badaniach, prawdopodobnie z powodu połączenia ulepszeń w doborze pacjentów, procedurach i technologiach urządzeń.12,14,16-18 Jednak 1- i Dwuletnia śmiertelność utrzymywała się powyżej 20% i odpowiednio 30%, 11,15,19,20, budząc obawy, że TAVR może wiązać się z istotnymi późnymi powikłaniami
[hasła pokrewne: medar częstochowa, morpol duninowo, szpital msw głuchołazy ]

0 thoughts on “Dwuletnie wyniki po operacji przezcewnikowej lub chirurgicznej wymiany zastawki aortalnej AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: medar częstochowa morpol duninowo szpital msw głuchołazy