Skip to content

Ekspresja mikroRNA w cytogenetycznie normalnej ostrej białaczce szpikowej cd

2 years ago

14 words

Zestaw sond, który był znacząco związany z przeżyciem wolnym od zdarzeń (P <0,005), stanowił sygnaturę, która została zastosowana w grupie walidacyjnej. W tej grupie obliczono zmienną będącą współzmienną złożoną, która była liniową kombinacją wartości ekspresji dla mikroRNA, które definiowały sygnaturę, 20 dla każdej próbki pacjenta, a ten predykator (nazywany wartością podsumowania mikroRNA) został oceniony pod kątem jego związku z przetrwanie bez zdarzeń (szczegółowe informacje znajdują się w Dodatku uzupełniającym) .20 Jednokierunkową analizę wariancji zastosowano do określenia, czy istnieje liniowa zależność między wartością sumaryczną mikroRNA, która była uważana za zmienną ciągłą, a innymi interesującymi zmiennymi przed traktowaniem. Analiza regresji jednoczynnikowej Coxa została wykorzystana do oceny związku między wartością podsumowania a przeżyciem bez zdarzeń w grupie walidacyjnej. Model regresji wieloczynnikowej Coxa skonstruowano przy użyciu ograniczonej procedury selekcji wstecznej w celu przeżycia wolnego od zdarzeń. Zmienne, które zostały uwzględnione w modelu, były znaczące na poziomie alfa 0,20 w modelach jednowymiarowych. Zmienne pozostające w ostatecznym modelu były znaczące na poziomie alfa 0,05. Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało sprawdzone indywidualnie dla każdej zmiennej wprowadzonej do analizy wielu zmiennych. Kryterium informacyjne Akaike zostało użyte do sprawdzenia, czy ostateczny model był najbardziej odpowiedni dla danych. Szacunki dotyczące współczynników ryzyka i odpowiadających im przedziałów ufności 95% uzyskano dla każdego istotnego współczynnika wyniku.
Krzywe Kaplana-Meiera wygenerowano dla przeżycia wolnego od zdarzeń w grupie walidacyjnej, z danymi stratyfikowanymi zgodnie z medianą wartością sumy mikroRNA. Mediana wartości została wykorzystana do dychotomii danych tylko do wyświetlania graficznego; wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono z wykorzystaniem ciągłych wartości sumarycznych mikroRNA.
Profile ekspresji genów w mikromacierzy z wcześniejszego badania5 były dostępne dla 38 pacjentów z danymi dotyczącymi ekspresji mikroRNA w grupie walidacyjnej. Korzystając z tych profili ekspresji, uzyskaliśmy sygnaturę ekspresji genów skorelowaną z wartością sumaryczną mikroRNA. Sygnatura ekspresji genu została wyprowadzona w następujący sposób: współczynnik korelacji Pearsona obliczono dla korelacji między ekspresją każdego zestawu sond i ciągłą wartością sumaryczną mikroRNA; zestawy sond, które znacząco korelowały z wartością sumaryczną mikroRNA (P <0,001) stanowiły sygnaturę genu.
Wykorzystaliśmy GenMAPP w wersji 2.1 i MAPPFinder w wersji 2.121, aby ocenić, czy niektóre terminy (określone przez projekt Gene Ontology na stronie www.geneontology.org) były nadreprezentowane wśród genów, które stanowiły sygnaturę. Nadreprezentowane pojęcie to takie, które ma więcej powiązanych genów (określanych również jako członkowie) w sygnaturze ekspresji genu, niż jest to oczekiwane przez przypadek. W naszej analizie uwzględniliśmy jedynie terminy reprezentowane przez co najmniej pięć członków spośród genów, które można analizować w naszej bazie danych z ekspresją mikromacierzy. MAPPFinder używa procedury permutacji do określenia nadreprezentowanych terminów. Do identyfikacji takich pojęć użyto poziomu alfa 0,005. Wszystkie analizy zostały wykonane przez Centrum Statystyczne CALGB.
Wyniki
Podpis MicroRNA i wynik kliniczny
U pacjentów z prawidłową pod względem cytogenetycznym AML, osoby, których komórki białaczki miały FLT3-ITD, NPM1 typu dzikiego lub oba (około 65% pacjentów) stanowiły grupę wysokiego ryzyka.
[patrz też: szpital msw głuchołazy, bimex września, polprazol ulotka ]

0 thoughts on “Ekspresja mikroRNA w cytogenetycznie normalnej ostrej białaczce szpikowej cd”

Powiązane tematy z artykułem: bimex września polprazol ulotka szpital msw głuchołazy