Skip to content

FDA, Preemption i Sąd Najwyższy

2 years ago

505 words

Każdy chciałby być odporny na procesy sądowe. Ustawodawcy czasami udzielają immunitetu, aby realizować ważne cele polityki społecznej. Na przykład, zapewniając pracownikom służby zdrowia immunitet na podstawie statutu Dobrego Samarytanina, ustawodawca ma nadzieję zachęcić do dobrowolnej pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Podobnie Kongres zapewnił ochronę producentom szczepionek, którzy twierdzili, że nie są w stanie produkować ekonomicznie szczepionek z groźbą odpowiedzialności za ich wiszące nad nimi. Ponieważ zapewnienie immunitetu pozbawia rannych ludzi w sądzie, ustawodawstwo, które tworzy odporność, czasami tworzy także alternatywny mechanizm kompensacyjny. Na przykład prawo federalne, które uodporniło producentów szczepionek na procesy sądowe, stworzyło system odszkodowań dla osób poszkodowanych przez szczepionki. Niemniej jednak immunitet podważa cel systemu deliktowego polegający na powstrzymaniu nieuzasadnionych niebezpiecznych działań lub zaniechań.
Kiedy Kongres tworzy system regulacyjny za pomocą prawodawstwa, odporność rzadko jest najważniejszym elementem. Zamiast tego kwestia immunitetu jest zwykle określana przez inną doktrynę – zasadę pierwszeństwa. Zgodnie z Klauzulą Najwyższej Konstytucji USA, prawa federalne są nadrzędne w stosunku do przepisów stanowych: kiedy dwa konflikty, prawo federalne rządzi, a prawo stanowe jest niewykonalne. Jeżeli te dwie nie są sprzeczne, mogą współistnieć – i, na przykład, podporządkować oskarżonych o przestępstwa narkotykowe zarówno karom federalnym, jak i stanowym. Klauzula Supremacji upoważnia również rząd federalny do wyraźnego wywłaszczenia obszaru , nad którym ma władzę, całkowitego zajęcia go i pozbawienia państw wszystkich władz, aby uchwalały i egzekwowały prawa w tym obszarze.
Teoria stojąca za prewencją jest taka, że niektóre działania, takie jak kontrola ruchu lotniczego, wymagają jednolitej federalnej regulacji na poziomie krajowym. Doktryna o samym zapobieganiu nie jest kontrowersyjna, ale jej zastosowanie w procesach sądowych, które zostały wniesione przez prywatne strony sporu, było sporne i rządzi się złożonym prawem.
Przykładowo, w sprawie Sądu Najwyższego z 1992 r. Cipollone przeciwko Liggett Group, powodowie argumentowali, że firma produkująca papierosy nie ostrzegła odpowiednio konsumentów o ryzyku związanym z paleniem1. Brak ostrzeżenia przed ryzykiem jest dobrze ugruntowaną podstawą do odpowiedzialność za produkt, ale producent argumentował, że pozew został przedawniony przez federalną ustawę o etykietowaniu papierosów, która zawierała wyraźny język prewencyjny: Żaden wymóg lub zakaz oparty na paleniu i zdrowiu nie zostanie nałożony zgodnie z prawem stanowym w odniesieniu do reklamy lub promocja wszelkich papierosów, których opakowania są oznaczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Aktu. Język ten wyraźnie ogranicza władzom stanowym prawo do wymagania dodatkowych ostrzeżeń zdrowotnych, ale było mniej jasne, że ta klauzula prewencyjna ma zastosowanie do prywatnych procesów sądowych przez poszkodowanych palaczy zarzucających nieodpowiednie ostrzeżenie. Trybunał orzekł, że doktryna prewencyjna ma zastosowanie do sądów państwowych, zauważając, że jeśli sądy państwowe stwierdzą, że dodatkowe ostrzeżenia są potrzebne, aby odpowiednio chronić potencjalnych nabywców papierosów, firmy papierosów będą musiały dodać więcej informacji do federalnego nakazanego opakowania, aby uniknąć odpowiedzialności
[podobne: alcon polska, daptomycyna, morpol duninowo ]

0 thoughts on “FDA, Preemption i Sąd Najwyższy”

Powiązane tematy z artykułem: alcon polska daptomycyna morpol duninowo