Skip to content

Mutacje i wyniki leczenia w normalnej cytogenetycznie ostrej białaczce szpikowej ad 6

2 years ago

516 words

Wśród pacjentów ze zmutowanym NPM1 bez FLT3-ITD, nie było korzyści dla grupy dawców w porównaniu z grupą bez dawcy (stosunek ryzyka dla ryzyka nawrotu lub ryzyko śmierci podczas całkowitej remisji, 0,92, 95% CI, 0,47 do 1,81), podczas gdy w podgrupie pacjentów z innymi genotypami mniej korzystnymi prognostycznie stwierdzono istotną przewagę dla grupy dawców (współczynnik ryzyka, 0,61, 95% CI, 0,40 do 0,94). Figura 3 pokazuje krzywe przeżycia bez nawrotów, według statusu dawcy, dla pacjentów ze zmutowanym NPM1 bez FLT3-ITD i dla tych z innymi genotypami. Dane dla 62 pacjentów ze zmutowanym CEBPA zostały wykluczone, ponieważ było zbyt mało pacjentów, aby uzyskać sensowną analizę statystyczną. Leczenie i przeżycie po nawrocie
W sumie 54 pacjentów w grupie dawców i 240 pacjentów w grupie bez dawcy doświadczyło nawrotu, a drugą pełną remisję uzyskano odpowiednio u 25 pacjentów (46%) i 102 pacjentów (42%). (Szczegóły leczenia po nawrocie podano w Tabeli 3 Dodatku Uzupełniającego.) Wśród pacjentów z nawrotem mediana przeżycia po 3 latach wynosiła 6,1 miesiąca w grupie bez dawcy i 7,3 miesiąca w grupie dawców, a 3 – wskaźnik przeżycia w ciągu roku wynosił 12% (95% CI, 4 do 23) w grupie bez dawcy i 24% (95% CI, 18 do 30) w grupie dawcy (P = 0,44 w teście przetrwania log-rank ). Trzyletnia przeżywalność wśród 94 pacjentów, którzy otrzymali przeszczep z niezwiązanego z HLA dawcy, po nawrocie wynosiła 49% (95% CI, 38 do 60).
Dyskusja
Nasza analiza, oparta na czterech prospektywnych badaniach klinicznych przeprowadzonych przez grupę badaną niemiecko-austriackiej ostrej białaczki szpikowej, została przeprowadzona w celu oceny prognostycznej i prognostycznej wartości mutacji NPM1, FLT3, CEBPA, MLL i NRAS u pacjentów z prawidłową pod względem cytogenetycznym AML. Nasze wyniki pokazują, że poza klasyfikacją ryzyka cytogenetycznego, molekularne markery genetyczne są klinicznie znaczącymi czynnikami w odpowiedzi na leczenie i przeżycie.
Częstotliwości mutacji, które znaleźliśmy, są zgodne z tymi z poprzednich badań.6,21-34 Klasteryowanie niektórych mutacji potwierdza koncepcję różnych klas mutacji (ryc. 1). Spośród hipotetycznych mutacji klasy II – czyli mutacji w CEBPA, MLL i NPM1, które uważa się za upośledzające różnicowanie się komórek krwiotwórczych18-20 – zachodziło tylko minimalne nakładanie się. Podobnie, mutacje klasy I w FLT3 i NRAS, które zapewniają przewagę proliferacji i przeżycia dla komórki, 16,17 były w znacznej mierze niezachwiane. Ponadto skojarzenia między dwiema klasami mutacji nie były równomiernie rozłożone. Mutacje NPM1 były związane z obydwoma typami aktywujących mutacji FLT3. Natomiast mutacje CEBPA i FLT3-ITD rzadko występowały jednocześnie.
Znaczące prognostyczne implikacje analizowanych mutacji potwierdzają i znacznie rozszerzają wyniki wcześniejszych badań.21-34. Analiza regresji logistycznej wykazała, że genotyp zmutowanej NPM1 bez FLT3-ITD był związany z całkowitą remisją po konwencjonalnej antracyklinie i cytarabinie terapia indukcyjna. Podobnie zmutowany genotyp CEBPA był związany z całkowitą remisją, korelacją, której nie stwierdzono we wcześniejszych badaniach CEBPA jako pojedynczego markera genetycznego.28-30 W analizach regresji Coxa z wolnym od nawrotów i ogólnym przeżyciem jako punktami końcowymi, genotyp zmutowanej NPM1 bez FLT3-ITD, a mutant genotypu CEBPA ponownie okazał się być związany z korzystnym wynikiem
[podobne: asystor slim skutki uboczne, pierino nowa sól, prosport wejherowo ]

0 thoughts on “Mutacje i wyniki leczenia w normalnej cytogenetycznie ostrej białaczce szpikowej ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: asystor slim skutki uboczne pierino nowa sól prosport wejherowo