Skip to content

Mutacje i wyniki leczenia w normalnej cytogenetycznie ostrej białaczce szpikowej ad 8

2 years ago

351 words

Natomiast w podgrupie pacjentów z korzystnym genotypem zmutowanego NPM1 bez FLT3-ITD, prawdopodobieństwo przeżycia wolnego od nawrotów nie różniło się w zależności od tego, czy dostępny był odpowiedni donor. Podobnie nie wykazano korzyści z allogenicznego przeszczepu u pacjentów z białaczką wiążącą czynnik rdzeniowy.39-41 W naszej analizie cytogenetycznie prawidłowej AML liczba pacjentów ze zmutowanym genotypem CEBPA była jednak zbyt mała, aby wyciągnąć wnioski dotyczące wartość powiązanego transplantacji dawcy podczas pierwszej pełnej remisji. W niedawnym badaniu, Gale i wsp. 45 nie stwierdzili korzystnego wpływu allogenicznego przeszczepu u pacjentów z FLT3-ITD. Przeciwnie, skupiliśmy się na podgrupach pacjentów z prawidłową cytogenetycznie AML, którzy mieli niekorzystne genotypy, nie tylko genotyp FLT3-ITD, ale także genotyp potrójnie negatywny składający się z NPM1 typu dzikiego i CEBPA bez FLT3-ITD. W kohorcie opisanej przez Gale a i wsp. Wskaźnik allogenicznego przeszczepienia podczas pierwszego okresu całkowitej remisji wynosił tylko 63% (173 z 273 pacjentów), a śmiertelność związana z leczeniem wynosiła aż 30%, podczas gdy w naszej kohorcie , wartości te wynosiły odpowiednio 82% i 21%. Nasze dane stanowią podstawę do udoskonalenia klasyfikacji ryzyka AML. Cytogenetycznie prawidłowy AML obejmujący genotyp zmutowanej NPM1 bez FLT3-ITD lub zmutowany genotyp CEBPA nie powinien być dłużej klasyfikowany jako białaczka z pośrednim ryzykiem, ale powinien być sklasyfikowany jako białaczka sprzyjająca dobremu ryzyku wraz z AML czynnika wiążącego rdzeń. Zalecamy, aby badania przesiewowe pod kątem mutacji NPM1, FLT3 i CEBPA były częścią wstępnej analizy nowo rozpoznanej AML. Pacjenci ze zmutowanym NPM1 bez FLT3-ITD mogą nie korzystać z przeszczepu komórek macierzystych jako leczenia pierwszego rzutu. Natomiast przeszczep z udziałem pokrewnego dawcy – a być może również z udziałem niespokrewnionego dawcy – powinien być dalej zbadany u pacjentów z niekorzystnym genotypem FLT3-ITD lub z niekorzystnym genotypem składającym się z NPM1 typu dzikiego i CEBPA bez FLT3-ITD, przynajmniej podczas brak skutecznych terapii celowanych.
[więcej w: daptomycyna, szpital msw głuchołazy, tabletki vibin ]

0 thoughts on “Mutacje i wyniki leczenia w normalnej cytogenetycznie ostrej białaczce szpikowej ad 8”

Powiązane tematy z artykułem: daptomycyna szpital msw głuchołazy tabletki vibin