Skip to content

Mutacje i wyniki leczenia w normalnej cytogenetycznie ostrej białaczce szpikowej ad

2 years ago

503 words

Mutacje, które aktywują receptora kinazy tyrozynowej FLT316 lub członków rodziny RAS17 są uważane za mutacje klasy I. Druga grupa dopełniacza (klasa II) zawiera mutacje, które wpływają na czynniki transkrypcyjne lub składniki kompleksu do aktywacji transkrypcji i powodują zaburzone różnicowanie. Na podstawie ich znanych funkcji fizjologicznych, mutacje w CEBPA, 18 MLL, 19 i ewentualnie również NPM1 20 należą do tej grupy. Mutacje w tych genach mają znaczenie prognostyczne. FLT3-ITD21-25 i MLL-PTD26, 27 były powiązane z krótkim czasem przeżycia i całkowitym przeżyciem, podczas gdy bardziej korzystny wynik jest związany z cytogenetycznie prawidłowymi przypadkami AML z mutacjami w CEBPA 28-30 lub NPM1 (bez jednoczesnego FLT3- ITD) .31-34
Terapia poremisji z powtarzającymi się cyklami wysokodawkowej cytarabiny jest skutecznym leczeniem prawidłowego poziomu cytogenetycznego AML.4,5. Transplantacja komórek macierzystych krwiotwórczych z udziałem spokrewnionego z HLA pokrewnego dawcy może zmniejszyć ryzyko nawrotu, ale korzyść ta jest łagodzona przez leczenie. śmiertelność powiązana wynosi od 15 do 25% .4,5 Większość trwających badań klinicznych z udziałem młodych dorosłych przyjęła strategie równoważenia skutków toksycznych związanych z leczeniem z ryzykiem nawrotu. Strategie te są szczególnie istotne w przypadku alogenicznego przeszczepu komórek macierzystych, ponieważ zwykle są oferowane pacjentom z wysokim ryzykiem anomalii cytogenetycznych, a nie pacjentom niskiego ryzyka.
W tym badaniu postawiliśmy sobie za cel ocenę częstotliwości i interakcji mutacji w NPM1, FLT3, CEBPA, MLL i NRAS. Planowaliśmy także ocenić związek mutacji z wynikami leczenia i przeanalizować rolę mutacji w kierowaniu terapią poremisji u pacjentów z prawidłową pod względem cytogenetycznym AML.
Metody
Wybór pacjentów
W okresie od lipca 1993 r. Do listopada 2004 r. Pacjenci byli włączeni w jedno z czterech wieloośrodkowych prospektywnych badań klinicznych w grupie badanej niemiecko-austriackiej ostrej białaczki szpikowej (patrz Tabela w dodatkowym dodatku, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm. org). Kryteria kwalifikacji w czterech badaniach były podobne. Kryterium włączenia do opisywanej tutaj analizy osobno-pacjenta-danych była obecność prawidłowego kariotypu w analizie pasm chromosomowych.
Terapia
Wszystkie cztery próby stosowały terapię podwójnie indukcyjną z idarubicyną, cytarabiną i etopozydem; pierwszy cykl terapii konsolidacyjnej oparty na cytarabinie w dużych dawkach; oraz drugi cykl leczenia konsolidacyjnego, podczas którego pacjentom z dopasowanym dawcą HLA przydzielono przeszczepienie komórek macierzystych, a ci bez odpowiedniego dawcy otrzymali chemioterapię opartą na cytarabinie w dużej dawce lub zostali losowo przydzieleni do chemioterapii lub do przechodzą autologiczny przeszczep komórek macierzystych (ryc. i ryc. 2 w dodatkowym dodatku). W przypadku przeszczepu zarówno autologicznego, jak i allogenicznego zastosowano schemat leczenia hiperfrakcjonowanego napromieniania całego ciała (12,0 do 14,4 Gy) lub doustnego busulfanu (16 mg na kilogram masy ciała), a następnie dożylnego cyklofosfamidu (120 do 200 mg na kilogram masy ciała). Zalecana.
Cytogenetyczne i molekularne badania genetyczne
Badania genetyczne i molekularne przeprowadzono w dwóch centralnych laboratoriach referencyjnych niemiecko-austriackiej grupy badań ostrej białaczki szpikowej, jednej na University of Ulm i drugiej w Hannover Medical School.
[patrz też: dormed komorów, ile kcal ma jajko sadzone, kriomed ]

0 thoughts on “Mutacje i wyniki leczenia w normalnej cytogenetycznie ostrej białaczce szpikowej ad”

Powiązane tematy z artykułem: dormed komorów ile kcal ma jajko sadzone kriomed