Skip to content

Palbociclib i Letrozole w zaawansowanym raku piersi ad

2 years ago

523 words

Zmiany w szlaku cykliny-D-CDK4 / 6-Rb, które powodują utratę regulacji tego krytycznego punktu kontrolnego Rb, zostały opisane w wielu stanach złośliwych i są związane z opornością endokrynną w raku sutka. Zmiany te obejmują amplifikację cykliny-D; utratę, mutację lub zarówno utratę, jak i mutację samej Rb; i utratę negatywnych regulatorów szlaku, takich jak p16.3 Palbociclib (Ibrance, Pfizer) jest małocząsteczkowym inhibitorem CDK4 i CDK6.4. Przedkliniczne badania palbociclib wykazały jego zdolność do preferencyjnego hamowania wzrostu komórek raka piersi z dodatnim receptorem estrogenu (ER), działają synergistycznie z antyestrogenami, oraz Odwrotny odczyn endokrynologiczny5. Te odkrycia doprowadziły do zaprojektowania i wdrożenia PALOMA (Palbociclib: Ongoing Trials in Management of Breast Cancer) -1, otwarte, randomizowane badanie typu proof-of-concept, w którym oceniano palbociclib oraz letrozol versus letrozol samodzielnie jako leczenie pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi z niedoborem czynnika wzrostu, receptorem 2 ludzkiego naskórka (HER2) 6. PALOMA-1 wykazała znacznie dłuższe przeżycie wolne od progresji w przypadku palbociclib i letrozolu niż w przypadku samego letrozolu; odkrycie to wsparło przyspieszoną aprobatę FDA (Food and Drug Administration) dla połączonego stosowania palbociclib i letrozolu dla tego wskazania w Stanach Zjednoczonych.7 PALOMA-2 – większe badanie niż PALOMA-1 – zostało zaprojektowane w celu potwierdzenia wyników PALOMA -1 oraz w celu dalszej oceny bezpieczeństwa i skuteczności palbociclib i letrozolu jako leczenia pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z ER-dodatnim zaawansowanym rakiem piersi z niedoborem HER2.
Metody
Przestudiuj badanie
Projekt PALOMA-2 został zaprojektowany przez akademicki komitet sterujący, w którego skład wchodzili przedstawiciele firmy Pfizer, sponsora branżowego (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Firma Pfizer dostarczyła badaczom zabiegi zastosowane w badaniu. Dane zostały zebrane przez badaczy i zweryfikowane przez firmę Pfizer. Wszyscy autorzy mieli dostęp do danych i ręczyli za integralność, dokładność i kompletność danych i analiz oraz za wierność badania do protokołu, który jest dostępny, z planem analizy statystycznej, na. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszych i ostatnich autorów, a wszyscy autorzy byli zaangażowani w interpretację danych oraz w pisanie i przegląd kolejnych szkiców manuskryptu. Dwóch profesjonalnych pisarzy, opłaconych przez sponsora, zapewniło wsparcie redakcyjne. Decyzja o przesłaniu rękopisu do publikacji spoczywała wyłącznie na autorach.
Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą lub równorzędny komitet etyczny w każdej z uczestniczących stron, a wszyscy pacjenci przed zapisaniem wyrazili pisemną świadomą zgodę. Badanie przeprowadzono zgodnie z międzynarodową konferencją na temat harmonizacji wytycznych dobrej praktyki klinicznej oraz zapisami Deklaracji Helsińskiej. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo spotykał się co 6 miesięcy w celu przeglądu danych dotyczących bezpieczeństwa i przeprowadzenia tymczasowej analizy.
Projekt badania
W tym podwójnie ślepym badaniu III fazy pacjenci zostali losowo przydzieleni, w stosunku 2: 1, do otrzymywania 125 mg palbokliklibu na dobę, podawanych doustnie w 4-tygodniowych cyklach (3 tygodnie leczenia, a następnie tydzień przerwy), lub pasujące do placebo; wszyscy pacjenci otrzymywali 2,5 mg letrozolu na dobę, podawanego doustnie (leczenie ciągłe)
[patrz też: łuksport, warzecha twitter, bimex września ]

0 thoughts on “Palbociclib i Letrozole w zaawansowanym raku piersi ad”

Powiązane tematy z artykułem: bimex września łuksport warzecha twitter