Skip to content

Promieniowanie z lub bez terapii antyandrogenowej w nawracającym raku prostaty ad

2 years ago

556 words

W randomizowanych badaniach klinicznych wykazano, że doustny środek bikalutamid, bloker receptora androgenu, w dawce 150 mg na dobę, jest skuteczny w walce z rakiem prostaty.11,12 W związku z tym, Grupa Onkologiczna Radioterapii Onkologicznej NRG (utworzona w wyniku połączenia Chirurgiczny projekt raka piersi i jelita grubego, grupa Onkologii Promieniowania [RTOG] i Ginekologiczna Grupa Onkologiczna opracowała randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie (RTOG 9601), aby ocenić, czy dodanie terapii antyandrogenowej przez 24 miesiące w trakcie i po leczeniu ratawnym radioterapia może wydłużyć całkowite przeżycie w porównaniu z radioterapią i placebo. Od rozpoczęcia badania, bikalutamid w wysokich dawkach został zastąpiony przez agonistów hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH) w terapii, ale hipoteza testowana w tej próbie pozostaje bardzo istotna. Planowana tymczasowa analiza badania w 2010 r. Wykazała, że bikalutamid wiązał się ze znacznie mniejszą częstością nawrotów biochemicznych i odległych przerzutów niż w przypadku placebo.13 Obecnie można podać pierwszy punkt końcowy protokołu tego badania, ogólny wskaźnik przeżywalności. Metody
Pacjenci
Wszyscy kwalifikujący się pacjenci przeszli radykalną prostatektomię z limfadenektomią i mieli chorobę, która została pierwotnie oceniona, na podstawie testów patologicznych, jako stadium T2 nowotworu (ograniczone do prostaty, ale również z dodatnim marginesem chirurgicznym) lub T3 (z histologicznym przedłużeniem nowotworu poza kapsułka stercza) bez zajęcia węzła 14. Pacjenci musieli również wykazywać wykrywalny poziom PSA co najmniej 8 tygodni po zabiegu, który wynosił 0,2 do 4,0 ng na mililitr. Kryteria kwalifikowalności obejmowały również wynik oceny statusu Karnofsky ego wynoszący 80 lub więcej (w skali 100-punktowej, z mniejszymi liczbami wskazującymi na większą niepełnosprawność), bez wcześniejszej chemioterapii lub radioterapii raka prostaty i bez wcześniejszej terapii hormonalnej innej niż przedoperacyjna krótka terapia hormonalna przez okres od 2 do 6 miesięcy u niektórych pacjentów (6,4% osób zapisanych). U wszystkich pacjentów tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy (CT) oraz skany kości nie wykazywały choroby przerzutowej. Przy wejściu pacjenci nie mieli żadnych dowodów na chorobę wątroby, która została określona jako poziom aminotransferazy w surowicy lub asparaginianach, który był co najmniej 2,5 razy większy od wartości prawidłowej, a poziom bilirubiny w surowicy był wyższy niż górna granica normy w normalnym zakresie. Wszyscy pacjenci mieli oczekiwaną długość życia ponad 10 lat.
Wersja próbna
Badanie, sponsorowane przez National Cancer Institute (NCI), zostało opracowane przez pierwszego autora we współpracy z RTOG NRG Onitology Oncology Committee, RTOG NRG Oncology oraz sponsorem. Zarówno lek, jak i placebo zostały dostarczone przez AstraZeneca, która nie odgrywała żadnej roli w gromadzeniu danych, analizie wyników ani przygotowywaniu tego raportu. Wszystkie dane zostały zebrane przez RTOG NRG Oncology, a analizy zostały wykonane przez statystyków Onkologii NRG. Manuskrypt został napisany przez pierwszego autora z uwagami wszystkich współautorów, którzy również przejrzeli i zatwierdzili ostateczną wersję. Pierwszy autor podjął decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Wszyscy autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za zgodność próby z protokołem i planem analizy statystycznej (dostępne z pełnym tekstem tego artykułu na stronie).
Po zatwierdzeniu protokołu przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym ośrodku, uczestnicy zostali zwerbowani i potraktowani w witrynach należących do NRG Oncology, w tym witryn społecznościowych
[podobne: tabletki vibin, dormed komorów, colostrum genactiv ]

0 thoughts on “Promieniowanie z lub bez terapii antyandrogenowej w nawracającym raku prostaty ad”

Powiązane tematy z artykułem: colostrum genactiv dormed komorów tabletki vibin