Skip to content

Współdzielone przyczyny genetyczne przerostu serca u dzieci i dorosłych ad

2 years ago

476 words

Pisemną świadomą zgodę udzielili rodzice, a dzieci udzieliły zgody odpowiedniej do wieku. Uczestnicy byli uczestnikami rejestru kardiomiopatii pediatrycznej w Narodowym Instytucie Serca, Płuc i Krwi lub zostali zidentyfikowani poprzez skierowanie do badaczy. Wszyscy pacjenci mieli izolowany, niewyjaśniony przerost lewej komory (zdefiniowany jako grubość ściany> 2 SD powyżej średniej prawidłowej dla powierzchni ciała), która została zdiagnozowana w wieku 15 lat lub wcześniej. Pacjenci z chorobą pozakardową (sugerujący chorobę Danona, chorobę przechowywania glikogenu [typy od I do VI], niedokrwistość diamentowo-czarną, dystrofie mięśni, miopatie szkieletowe lub choroby mitochondrialne) lub wtórne przyczyny przerostu (np. Wrodzone wady rozwojowe, nadciśnienie lub lek narażenie) zostały wykluczone. Historie rodzinne zostały uzyskane od rodziców i, jeśli to możliwe, przeglądu dokumentacji medycznej. Pochodzenie tematów i kontroli zostało określone przez raport rodzicielski lub samoopis z wykorzystaniem listy opcji (patrz Tabela Dodatkowego Dodatku, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Sekwencjonowanie DNA i potwierdzanie wariantów sekwencji
DNA ekstrahowano z krwi pełnej.13,14 Egzony MYH7, MYBPC3, TNNT2, TNNI3, TPM1, MYL2, MYL3, ACTC, PRKAG2 i LAMP2 amplifikowano z genomowego DNA za pomocą wcześniej opisanych starterów i metod. , 15 Po oczyszczeniu za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) przy użyciu zestawu QIAquick do oczyszczania (Qiagen), sekwencjonowano DNA za pomocą układu sekwencjonowania cyklicznego barwnik-terminator (ABI PRISM, Applied Biosystems).
Tabela 1. Tabela 1. Profil kliniczny i genetyczny pacjentów z przerostem komórkowym lewej komory u dzieci. Warianty sekwencji DNA potwierdzono za pomocą trawienia enzymami restrykcyjnymi fragmentów amplifikowanych za pomocą PCR z użyciem starterów oligonukleotydowych (Tabela 2 Dodatku Aneks). Wcześniej nieraportowane niesynonimowe warianty sekwencji (Tabela i Tabela 3 Dodatku Aneks) zostały ocenione przy użyciu opisanych procedur w próbkach DNA uzyskanych od 180 niespokrewnionych osób, które zostały dopasowane do rodowodu względem osobników.
Analiza statystyczna
Dane opisowe dla ciągłych wartości klinicznych wyrażono jako średnie . odchylenie standardowe lub wartości dyskretne (liczby lub wartości procentowe). Różnice w charakterystykach klinicznych między grupami oceniano za pomocą oprogramowania Proc GLM dla zmiennych ciągłych (SAS Institute) lub procedury Proc Logistic dla zmiennych dyskretnych (SAS Institute) .16 Rozkłady rodzajów mutacji genu sarkomerów-białek w grupach porównywano z zastosowanie dwukierunkowych dokładnych wartości P, z wartością P mniejszą niż 0,05, uważaną za wskazującą na istotność statystyczną.
Wyniki
Rysunek 1. Rycina 1. Echokardiogram ukazujący niewyjaśniony asymetryczny przerost lewej komory, zdiagnozowany w pierwszym tygodniu życia podczas oceny chłopca z powodu aspiracyjnego zapalenia płuc. Przegrody międzykomorowe (IVS) mierzyły 12 mm, a ściana tylna (PW) mierzyła 7 mm. Frakcja wyrzutowa wynosiła 75%, a wyliczona masa lewej komory wynosiła 41 g. Analizy genetyczne ujawniły wcześniej niezgłoszoną mutację missense, MYBPC3 Arg495Gly; inne substytucje aminokwasów w tym kodonie są znanymi przyczynami kardiomiopatii przerostowej
[więcej w: morpol duninowo, bimex września, cmp chmielna ]

0 thoughts on “Współdzielone przyczyny genetyczne przerostu serca u dzieci i dorosłych ad”

Powiązane tematy z artykułem: bimex września cmp chmielna morpol duninowo