Skip to content

Wyniki dotyczące semaglutydu i układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 ad 5

2 years ago

479 words

Wyniki sercowo-naczyniowe. Wyróżniono wykresy Kaplana-Meiera z pierwotnego wyniku (zespół zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego lub udar niezakończony zgonem) (panel A), niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego (panel B), udar niezakończony zgonem (panel C) oraz zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych (panel D). Badanie obejmowało zaplanowany okres obserwacji wynoszący 109 tygodni dla wszystkich pacjentów (104-tygodniowy okres leczenia z 5-tygodniowym okresem obserwacji). W panelu C nie było żadnych zdarzeń w grupie semaglutide po 104. tygodniu. Wstawki pokazują te same dane na rozszerzonej osi y. Złożony pierwotny wynik wystąpił u 108 spośród 1648 pacjentów (6,6%) w grupie semaglutydowej i 146 z 1649 (8,9%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,74; przedział ufności 95% [CI], 0,58 do 0,95; P < 0,001 dla nie mniejszej wartości, P = 0,02 dla wyższości) (Figura 1A). Analizy wrażliwości potwierdzają wnioski z analizy pierwotnej (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem wystąpił u 47 pacjentów (2,9%) w grupie semaglutydowej i 64 (3,9%) w grupie placebo, różnica ta nie była znacząca (współczynnik ryzyka, 0,74; 95% CI, 0,51 do 1,08; P = 0,12) (Figura 1B). Udar niekrytyczny wystąpił u 27 pacjentów (1,6%) w grupie semaglutydu i 44 (2,7%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,61, 95% CI, 0,38 do 0,99, P = 0,04) (ryc. 1C). Ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych było podobne w obu grupach, przy czym zgony zgłoszono u 44 pacjentów (2,7%) w grupie przyjmującej semaglutyd i 46 (2,8%) w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,98; 95% CI, 0,65 do 1,48; P = 0,92) (Figura 1D).
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne wyniki sercowo-naczyniowe i mikronaczyniowe. Nie stwierdzono istotnych interakcji terapeutycznych w żadnej podgrupie (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym). Podobne zmniejszenie ryzyka dla pierwotnego wyniku i jego składników zaobserwowano dla obu dawek semaglutydu (ryc. S4 w dodatku uzupełniającym). Wyniki układu sercowo-naczyniowego podano w tabeli 2 oraz w tabeli S9 w dodatkowym dodatku. W trakcie badania większa liczba pacjentów w grupie placebo niż w grupie semaglutydów otrzymywała dodatkowe leki nasercowe, w tym leki przeciwnadciśnieniowe, leki moczopędne i leki obniżające stężenie lipidów (Tabela S8B w dodatkowym dodatku).
Kontrola glikemiczna
Ryc. 2. Rycina 2. Hemoglobina glikowana i masa ciała. Pokaż średnie wartości hemoglobiny glikowanej (panel A) i masy ciała (panel B) podczas okresu próbnego. Paski I reprezentują błędy standardowe. Dane oszacowano na podstawie zaplanowanych wizyt w pełnym zestawie analiz za pomocą modelu mieszanego dla powtarzanych pomiarów z grupą leczoną (dawki semaglutydu 0,5 mg i 1,0 mg i odpowiednie dawki placebo) i wszystkie możliwe kombinacje czynników stratyfikacji stosowanych do randomizacja jako stałe czynniki.
W 104. tygodniu wśród pacjentów otrzymujących semaglutyd, średni poziom hemoglobiny glikowanej zmniejszył się z 8,7% na początku badania do 7,6% w grupie otrzymującej 0,5 mg i 7,3% w grupie otrzymującej 1,0 mg, dla zmian -1.1% i -1,4% , odpowiednio; w grupie placebo średni poziom zmniejszył się do 8,3% w dwóch grupach dawek, dla zmniejszenia o 0,4% w każdej grupie
[podobne: medicus nakło, bimex września, tabletki vibin ]

0 thoughts on “Wyniki dotyczące semaglutydu i układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: bimex września medicus nakło tabletki vibin